Prejsť na hlávný obsah

Pravidlá ochrany
osobných údajov

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a v súlade s §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon OOU“)
Vážený klient, vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich najdôležitejších priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Pravidlá“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné služby. Pri poskytovaní našich služieb vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie a k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým, ako s nami vstúpite do právneho vzťahu.

ČLÁNOK I.
IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ: AIRNET s.r.o.
Sídlo: Siladice 240, 920 52 Siladice, Slovenská republika
IČO: 44 996 420
DIČ: 2022908316
IČ DPH: SK 2022908316
Zápis: Obchodný register OS Trnava, Odd.: Sro, Vložka č. 24530/T

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) si týmto dovoľuje informovať o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich s ich spracúvaním.

1.2. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Adresa prevádzky: AIRNET s.r.o., Bulharská 2493/6, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Kontakt: e-mail: info@airnet.sk
WEB: http://leonet.sk/

1.3. ZODPOVEDNÁ OSOBA

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, je potrené kontaktovať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa DPO (Data Protection Officer), ktorá je poverená dohľadom nad spracúvaním osobných údajov. DPO môže dotknutá osoba kontaktovať nasledovne:

Elektronicky emailom: dpo@airnet.sk
písomne na adrese: DPO, AIRNET s.r.o., Bulharská 2493/6, 917 01 Trnava, Slovenská republika.

1.4. AUTORSKÉ PRÁVO

Prevádzkovateľ osobných údajov je prevádzkovateľom webovej stránky http://leonet.sk/ (ďalej len ako „Internetová stránka“). Internetová stránka ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“). Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom majetkových autorských práv k jednotlivým častiam Internetovej stránky, prípadne ich oprávneným držiteľom. Akýkoľvek neoprávnený zásah do Internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie Internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie Internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s Autorským zákonom a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na Internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Zároveň dávame na vedomie, že každý odkaz na Internetovej stránke, po zakliknutí ktorého Internetová stránka presmeruje používateľa na doménu https://sledovanietv.sk/ott/welcome, prevádzkuje spoločnosť SledovanieTV.sk s.r.o. so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 374 063, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 91580/B (ďalej len ako „SledovanieTV.sk“). Prevádzkovateľ sprostredkuje služby spoločnosti SledovanieTV.sk, avšak nezodpovedá za prevádzku, realizáciu úkonov na a internetovej stránky https://sledovanietv.sk/ott/welcome.

1.5. ZÁKLADNÉ POJMY

a. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

c. Dotknutou osobou sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Medzi dotknuté osoby patria najmä:

• fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o služby poskytované Prevádzkovateľom, realizovali objednávku služby elektronicky prostredníctvom Internetovej stránky, elektronicky prostredníctvom diaľkovej komunikácie, telefonicky event. osobne na prevádzke Prevádzkovateľa;
• fyzické osoby, ktoré uzatvorili s Prevádzkovateľom zmluvu o poskytovaní verejných služieb podľa bodu 1.5. písm. f. tohto článku pravidiel, prípadne kúpnu zmluvu na tovar ponúkaný Prevádzkovateľom, a to elektronicky prostredníctvom Internetovej stránky, elektronicky prostredníctvom diaľkovej komunikácie, telefonicky event. osobne na prevádzke Prevádzkovateľa;
• fyzické osoby ako požívatelia Internetovej stránky;
• fyzické osoby, ktoré sú oprávneným zástupcom dotknutých osôb, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
• fyzické osoby v postavení sprostredkovateľov, s ktorými má prevádzkovateľ v rámci vykonávania svojej činnosti uzatvorenú zmluvu o spolupráci, príp. inú zmluvu a ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva;
• fyzické osoby, ktoré zadajú osobné údaje do kontaktného formulára resp. rezervačného formulára zverejneného na Internetovej stránke;
• fyzické osoby, ktoré využívajú klientsku zónu na Internetovej stránke v časti http://portal.airnet.sk/sign/;
• fyzické osoby, ktoré sa prihlásili na odber newsletterov;
• fyzické osoby, ktoré navštívia prevádzku Prevádzkovateľa a sú snímané kamerovým systémom;
• fyzické osoby, s ktorými je nadviazaná telefonická komunikácia s nahrávaním telefonického rozhovoru;
• fyzické osoby, ktoré sú odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.

d. Prevádzkovateľom je každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Spoločnosť AIRNET s.r.o. je v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia GDPR a s ustanovením § 5 písm. o) Zákona OOU prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ je podnikom v súlade s ustanovením §3 písm. a) zákona č. 452/2022 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o elektronických komunikáciách“), t.j. osoba, ktorá poskytuje siete alebo služby na základe všeobecného povolenia na poskytovanie sietí alebo služieb podľa § 8 Zákona o elektronických komunikáciách.

e. Spoločnými prevádzkovateľmi v súlade s Nariadením GDPR sú dvaja prevádzkovatelia alebo viacerí prevádzkovatelia, ktorí si dohodou určia účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Spoloční prevádzkovatelia Prevádzkovateľa sú špecifikovaní v článku V. týchto Pravidiel.

f. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Našimi sprostredkovateľmi sú subjekty uvedené v článku V. týchto Pravidiel.

g. Záujemca (ďalej len ako „Záujemca“), ktorý je fyzickou osobou je dotknutá osoba, ktorá prejavila záujem a/alebo požiadala Prevádzkovateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie verejných služieb (ďalej len ako „Zmluva o poskytovaní verejných služieb“) podľa ustanovenia §84 Zákona o elektronických komunikáciách.

h. Účastník je Záujemca (koncový užívateľ) ak dotknutá osoba (ďalej spolu len ako „Účastník“), s ktorým Prevádzkovateľ uzavrel Zmluvu o poskytovaní verejných služieb. Účastník je oprávnený objednávať a používať služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ. Účastník, ktorý je fyzickou osobou je dotknutou osobou, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb spôsobom uvedených v týchto Pravidlách.

i. Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľa a dotknutých osôb pri spracovávaní ich osobných údajov podľa Zákona OOU a Nariadenia GDPR.

j. Všeobecné podmienky (ďalej len ako „Všeobecné podmienky“) je dokument vydaný Prevádzkovateľom, ktorý upravuje podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách, upravujúce podmienky poskytovania tejto služby, ako aj práva a povinnosti Prevádzkovateľa ako poskytovateľa tejto služby a fyzických a právnických osôb ako Užívateľov služby. Všeobecné podmienky sú zverejnené na Internetovej stránke Prevádzkovateľa.

k. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) je dokument vydaný Prevádzkovateľom, ktorý upravuje podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru vo vlastníctve Prevádzkovateľa. VOP sú zverejnené na Internetovej stránke Prevádzkovateľa.

l. Prevádzkové údaje sú v súlade s § 109 ods. 2 Zákona o elektronických komunikáciách údaje vzťahujúce sa na Užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie.

m. Lokalizačné údaje sú v súlade s § 109 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia Užívateľa verejne dostupnej služby. Prevádzkovateľ ako podnik môže spracúvať lokalizačné údaje iné ako prevádzkové údaje, ktoré sa týkajú Účastníka alebo užívateľa verejnej siete alebo verejne dostupnej služby vtedy, ak sa anonymizujú alebo ak s tým Účastník alebo užívateľ verejnej siete alebo verejne dostupnej služby súhlasí v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytnutie služby s pridanou hodnotou alebo ak tak ustanovuje Zákon o elektronických komunikáciách. Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas daný na spracúvanie takých lokalizačných údajov.

n. Správa je informácia, ktorá sa vymieňa alebo prenáša medzi konečným počtom subjektov prostredníctvom verejne dostupnej služby, okrem informácie prenášanej ako súčasť rozhlasového alebo televízneho vysielania sieťou, ktorú nemožno priradiť konkrétnemu Užívateľovi, ktorý túto informáciu prijíma.

o. Služba s pridanou hodnotou je služba, ktorá vyžaduje spracovanie prevádzkových údajov alebo lokalizačných údajov iných ako prevádzkových nad rámec toho, čo je potrebné na prenos správy alebo fakturáciu tejto služby.

1.6. VYHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA O PRIJATÍ BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri poskytovaní služieb a/alebo pri uzatvorení zmluvných vzťahov potrebuje od dotknutých osôb získať osobné údaje, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb, uzatvorenie zmluvy a pre komunikáciu s dotknutou osobou. Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu všetkých osobných údajov, ktoré mu dotknutá osoba poskytne akoukoľvek formou, a to v súlade so Zákonom OOU a Nariadením GDPR. Dbá najmä o to, aby sa zamedzil vznik porušenia ochrany osobných údajov, a to najmä prijatím primeraných bezpečnostných opatrení eliminujúcich vznik náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny alebo neoprávneného poskytnutia prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Na tento účel Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje Účastníkov, Záujemcov, či iných dotknutých osôb sú uložené na zabezpečenom serveri, v klientskej zóne Účastníka a v uzamknutých miestnostiach a prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie na ich ochranu. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ dodržiava najmä zásadu zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie spracúvania osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, zásadu integrity a dôvernosti a zásadu zodpovednosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ochranu prenášaných správ, ak je možnosť ich priameho vypočutia alebo nechráneného získania v mieste vysielania alebo v mieste príjmu. Prevádzkovateľ neuskutočňuje nahrávanie, odpočúvanie, ukladanie správ alebo iné druhy zachytenia alebo sledovania správ a s nimi spojených údajov osobami inými, ako sú Užívatelia alebo bez súhlasu dotknutých Užívateľov, ak Zákon o elektronických komunikáciách alebo osobitné predpisy neustanovujú inak. To v súlade s §190 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách nebráni technickému ukladaniu údajov, ktoré sú nevyhnutné na prenos správ, bez toho aby bola dotknutá zásada dôvernosti. Zákaz nahrávania, odpočúvania, ukladania správ podľa §109 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách sa nevzťahuje na dočasné zaznamenanie a uchovanie správ, ako aj súvisiacich prevádzkových údajov, ak je to nevyhnutné na poskytovanie služby s pridanou hodnotou, ktorú si Účastník alebo užívateľ objednal, na preukázanie požiadavky na zriadenie, zmenu alebo zrušenie služby alebo na preukázanie existencie alebo platnosti iného právneho úkonu, ktorý vykonal Účastník, užívateľ alebo Prevádzkovateľ.

1.7. PREČO PREVÁDZKOVATĽ SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE A AKÉ SÚ NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely poskytovania služieb zo strany Prevádzkovateľa a identifikácie Účastníkov je poskytnutie príslušných údajov zo strany dotknutej osoby zmluvnou požiadavkou a zákonnou požiadavkou v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách a bez ich poskytnutia nie je možné Zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzatvoriť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neuzatvorenie Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, ako napríklad v prípade spracúvania osobných údajov v rámci marketingu, vyplnením a zaslaním kontaktného formulára, prípadne v prípade poskytnutia súhlasu so spracúvaním biometrických osobných údajov, je poskytnutie údajov zo strany dotknutej osoby dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb v rámci marketingu priamo pre dotknuté osoby Prevádzkovateľ vyhodnocuje informácie, ktoré o dotknutej osobe spracúva, tak, aby mohol poskytnúť dotknutej osobe cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne súhlas neudeliť, Prevádzkovateľ jej nebude môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové informácie ani ponuky. Ak sa dotknutá osoba rozhodne nepodpísať súhlas so spracúvaním jej biometrických údajov, Zmluvu o poskytovaní verejných služieb môže uzatvoriť výlučne v listinnej podobe.

ČLÁNOK II.
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA

2.1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením GDPR a Zákonom OOU Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu dotknuté osoby poskytnú v súvislosti s vykonávaním jeho činností. Prevádzkovateľ spracúva iba také osobné údaje, aby mohol dotknutým osobám poskytovať svoje služby, jednotlivé produkty, aby dodržal svoje zákonné povinnosti, a tiež aby chránil svoje oprávnené záujmy. Kategórie osobných údajov sa líšia v závislosti od účelu ich spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti uvedenej v článku III týchto Pravidiel. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:

• identifikačné údaje;
• kontaktné údaje;
• referenčné údaje objednávky, zmluvnej dokumentácie a transakčné údaje;
• platobné informácie;
• telekomunikačné údaje;
• prevádzkové údaje a lokalizačné údaje;
• audiozáznamy a videozáznamy;
• osobné údaje patriace do osobitnej kategórie osobných údajov (biometrické údaje);
• korešpondencia a komunikácia medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom;
• údaje o dokladoch totožnosti.

2.2. IDENTIFIKÁCIA A AUTORIZÁCIA DOTKNUTEJ OSOBY

Registrácia a overenie totožnosti dotknutej osoby – V zmysle Zákona o elektronických komunikáciách má Prevádzkovateľ právo vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti alebo odčítať údaje z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov Účastníka. Takéto spracúvanie môže dotknutá osoba namietať a pre tieto prípady bude Prevádzkovateľ stanovenú povinnosť realizovať odpisom osobných údajov dotknutej osoby z jej preukazu totožnosti. Vždy však tento preukaz totožnosti Prevádzkovateľ potrebuje vidieť a prostredníctvom neho overiť osobu Účastníka. Právnym základom tohto spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti.
Digitalizovaný podpis – zabezpečí prevedenie podpisu dotknutej osoby prostredníctvom tabelového nástroja do kriviek, ktoré uchovávame na preukazovanie pravosti podpisu na zmluvnej dokumentácii. Zároveň tým Prevádzkovateľ eliminuje tvorbu papierovej dokumentácie a mení zmluvný vzťah na digitálny. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby prípadne oprávnený záujem Prevádzkovateľa.
Identifikácia s využitím podobizne hlasu (hlasovej vzorky) – na základe súhlasu dotknutej osoby je uchovaná a používa ju Prevádzkovateľ na vyhodnocovanie vašej osoby namiesto iných identifikačných prvkov – kód adresáta, alebo ID kód, ktoré si väčšina zákazníkov nepamätá, resp. vyslovujú s ich používaním nespokojnosť. Právnym základom pri tomto nezameniteľnom prvku identifikácie je súhlas dotknutej osoby.

2.3. SPRACÚVANIE OSOBNÉ ÚDAJE PATRIACE DO OSOBITNEJ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (BIOMETRICKÉ ÚDAJE)

Podľa článku 4 bod 14 Nariadenia GDPR biometrické údaje sú „osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby, a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby“. Biometrické údaje patria medzi osobitné kategórie osobných údajov, ktorých spracúvanie podlieha osobitným požiadavkám najmä v otázke právneho základu spracúvania či splnenia ďalších podmienok v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona OOU. K spracúvaniu biometrických údajov dochádza aj v rámci činnosti Prevádzkovateľa ako súčasti uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej dodatkov a následné plnenie tejto Zmluvy o poskytovaní verejných služieb (elektronické podpisovanie a elektronická komunikácia medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom).

Predmetom spracúvania sú osobné údaje týkajúce sa biometrickej charakteristiky podpisu, a to vlastnoručný podpis zaznamenaný a uložený v digitálnej podobe, spolu s takýmto spôsobom zachytenými charakteristikami podpisu, ktorými sú najmä rýchlosť, tlak a sklon takto vykonaného podpisu tejto osoby (digitalizovaný vlastnoručný podpis), a to najmä pre účely podpisovania Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a jej dodatkov, ako aj iné typy zmlúv a dokumentov, predmetom ktorých je poskytovanie služieb v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách, poskytovanie práv užívať vec alebo zariadenie, prevod vlastníctva k veci alebo poskytovanie plnení zo strany Prevádzkovateľa dotknutej osobe, ako aj vykonávanie akékoľvek jednostranných a/alebo viacstranných písomných právnych úkonov, a to najmä uzatváranie dodatkov k týmto zmluvám, osobitných dohôd alebo žiadostí, ako aj vytvorenia podpisového vzoru dotknutej osoby.

Takto získaný biometrický osobný údaj a/alebo údaje budú spracúvané prevažne automatizovanými prostriedkami spracúvania v príslušnom informačnom systéme Prevádzkovateľa, okrem spracúvania neautomatizovanými prostriedkami spracúvania, ktorým je vytlačenie podpísaného dokumentu s vyobrazením digitálne zachyteného vlastnoručného podpisu. Uvedený osobný údaj a/alebo údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, v prípadnom znení jej dodatku, ako aj po ukončení platnosti zmluvného vzťahu, a to po dobu najviac 4 rokov po ukončení platnosti tejto zmluvy, alebo po dobu nevyhnutne potrebnú na ochranu práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa v rámci prípadných súdnych konaní.

V súlade s ustanovením §110 ods. 4 Zákona o elektronických komunikáciách na účely zisťovania, preverenia a kontroly totožnosti Účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a na účely uzavretia a plnenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia alebo fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Účastníkov, ako aj na aktualizáciu údajov sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu, teda § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon AML“). Na tieto účely a biometrické porovnanie fotografií (tvár, fotografia z dokladu totožnosti) je Prevádzkovateľ oprávnený získavať a spracovávať biometrické údaje Účastníka alebo osoby oprávnenej konať v mene Účastníka, a to v rozsahu biometrickej charakteristiky hlasu, tváre a podpisu.

Spracúvané osobné údaje: Biometrické behaviorálne údaje pre službu „eSign“, slúžiace na podpisovanie sa na tablet prostredníctvom zmluvných doručovateľských spoločností a Prevádzkovateľa a biometrické údaje hlasu dotknutej osoby využívané na identifikáciu dotknutej osoby ako zákazníka, čím Prevádzkovateľ eliminuje nutnosť poznať všetky identifikačné údaje vzťahujúce sa na osobu dotknutej osoby.


K takémuto spracúvaniu biometrických údajov dochádza v súlade s ustanovením §110 ods. 4 Zákona o elektronických komunikáciách na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) a písm. c) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. b) a písm. c) Zákona OOU, t.j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. V rámci poskytovania služieb Prevádzkovateľ v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách, pri identifikácii Účastníkov a Záujemcov dochádza pri určitých operáciách k spracúvaniu biometrickej charakteristiky podpisu na právnom základe uvedenom v článku 9 ods. 2 písm. b) a písm. f) Nariadenia GDPR, a teda, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely plnenia povinností Prevádzkovateľa a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Medzi takéto prípady patrí napríklad podpis Účastníka alebo oprávnených osôb na strane Účastníka na elektronickom dokumente vyhotovovanom v súvislosti s realizáciou ich identifikácie. Na základe zmien vykonaných v právnom poriadku súvisiacich s Nariadením GDPR je potrebné na základe zmeny právnej definície považovať aj doterajší vlastnoručný podpis v digitalizovanej podobe za podpis obsahujúci biometrické charakteristiky podpisu.

ČLÁNOK III.
NA AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOV PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE

3.1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S UZATVORENÍM A REALIZÁCIOU ZMLUVY O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB

a. Osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva v súlade so Všeobecnými podmienkami za účelom uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb na základe § 109 a nasl. Zákona o elektronických komunikáciách. Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na právnom vzťahu medzi Účastníkom ako dotknutou osobou a Prevádzkovateľom založeným Zmluvou o poskytovaní verejných služieb a úkonov realizovaných pred uzatvorením tejto Zmluvy o poskytovaní verejných služieb (uzatvorenie objednávky, podpis preberacieho protokolu a iné), t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej zmluvnou stranou je Účastník, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením Zmluvy o poskytovaní verejných služieb podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU. Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb jej následnej realizácie, poskytnutie objednanej služby a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností, prípadne povinnosti v rámci zákonnej reklamácie a plnenie si zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU.

b. V príprave tvorby objednávky služby a pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní verejných služieb Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje v rozsahu najmä – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu či doručovacia adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, biometrický údaj (elektronický podpis), miesto (adresa) pripojenia a údaje o koncovom bode Účastníka, IBAN a banka, výška plnenia, predmet plnenia, dátum a čas bankového prevodu či platby, referenčné údaje Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, osobné údaje kontaktnej resp. zodpovednej osoby (najmä meno, priezvisko, titul, adresu a telefónne číslo a e-mail). V prípade internetového pripojenia aj číslo pripojenia, IP/MAC adresy zariadenia využívané na pripojenie, počet prenesených jednotiek. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu Účastníka ako dotknutej osoby a ďalej na jeho kontaktovanie za účelom poskytnutia služieb Prevádzkovateľa.

c. V súlade s ustanovením §110 ods. 2 Zákona o elektronických komunikáciách Prevádzkovateľ ako podnik môže na účely uzavretia a plnenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Účastníkov získavať a spracúvať údaje Účastníkov ako dotknutých osôb, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť.

3.2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU ÚČASTNÍKA A VEDENÍM JEHO REGISTRAČNÉHO ÚČTU V KLIENTSKEJ ZÓNE

a. Po uzatvorení Zmluvy o poskytovaní verejných služieb je Užívateľovi vytvorené registračné konto v klientskej zóne na Internetovej stránke http://portal.airnet.sk/sign/ (ďalej len ako „Klientska zóna“). V Klientskej zóne má Užívateľ prístup ku všetkým svojim údajom, faktúram, Užívateľ môže v Klientskej zóne preverovať výšku spotreby poskytovaných služieb a má tu uloženú všetku potrebnú dokumentáciu. Prostredníctvom Klientskej zóny má Užívateľ možnosť poslať Prevádzkovateľovi správu so svojou požiadavkou a uplatniť si svoje práva vyplývajúce z tohto dokumentu.

b. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA KLIENTSKEJ ZÓNY:

• Užívateľ je povinný všetky svoje údaje v Klientskej zóne uvádzať správne a pravdivo, nakoľko osobné údaje vedené v Klientskej zóne sú súčasťou Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.
• Uzatvorením Zmluvy o poskytovaní verejných služieb získa Užívateľ právo prístupu do svojej Klientskej zóny pomocou prístupových údajov (užívateľské meno a heslo). Prihlasovacie údaje Prevádzkovateľ odporúča zapísať a uchovať. Tieto údaje môže Užívateľ kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania. Je v záujme každého Užívateľa, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe bude znamenať jej vystupovanie pod menom príslušného Užívateľa.
• Užívateľ je povinný na žiadosť Prevádzkovateľa kedykoľvek preukázať správnosť a pravdivosť údajov vedených o Užívateľom v rámci jeho Klientskej zóny. Údaje vedené o Užívateľovi v rámci Klientskej zóny je zároveň Užívateľ povinný pri akejkoľvek ich zmene pravidelne aktualizovať. Údaje uvedené Užívateľom v jeho Klientskej zóne považuje Prevádzkovateľ za správne.
• Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o prístupové údaje do jeho Klientskej zóny, uchovávať ich v tajnosti a zabrániť neoprávnenému prístupu k nim a ich zneužitiu. Ak dôjde k strate prístupových údajov alebo k podozreniu ohľadom možnosti ich možného zneužitia, je Užívateľ povinný neodkladne o tom informovať Prevádzkovateľa, ako aj strpieť zrušenie Jeho Klientskej zóny, v prípade, ak Prevádzkovateľ na základe vlastného uváženia dôjde k záveru, že ďalej nie je možné zabezpečiť ochranu Klientskej zóny Užívateľa pred jeho možným zneužitím.
• Užívateľ nie je oprávnený umožniť využívanie jeho Klientskej zóny tretím osobám.
• Užívateľ berie na vedomie, že jeho Klientska zóna je dostupná nepretržite, s výnimkou jej nevyhnutnej údržby hardwarového a softwarového vybavenia Prevádzkovateľa alebo tretích osôb poskytujúcich webové rozhranie Klientskej zóny.
• Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré Užívateľovi vzniknú z dôvodu alebo v súvislosti s porušením povinností uvedených v tomto článku týchto Pravidiel zo strany Užívateľa.

c. Spracúvanie osobných údajov Účastníkov v Klientskej zóne je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej zmluvnou stranou je Účastník ako dotknutá osoba podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU a na plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (najmä Zákon OOU a Zákon o elektronických komunikáciách).

d. V príprave vytvorenia a vedenie Klientskej zóny Užívateľa Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 3.1. týchto Pravidiel spolu s heslom v zašifrovanej podobe a telekominikačnými a lokalizačnými údajmi (IP adresa Účastníka), identifikátory prihlásenia a relácie pre trvalé prihlásenie do aplikácie, jedinečný identifikátor Užívateľa, identifikujúci celý profil a spravované služby, telefónne čísla a identifikátory služieb spravované Užívateľom prostredníctvom Klientskej zóny – v anonymizovanej forme, iné údaje týkajúce sa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a iných zmlúv (dátum začiatku/konca takejto zmluvy, typ zmluvy/služby, atď.) a používania Klientskej zóny (spôsob prihlásenia, údaje o operačnom systéme, verzia aplikácie, atď.), IP adresa alebo iné technické údaje. Klientska zóna potrebuje prístup k internetu prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilnej dátovej siete pre účely aktualizácií v reálnom čase v súvislosti s využívaním poskytovaných služieb.

e. Účelom Klientskej zóny je umožniť samostatnú obsluhu, tzn. schopnosť Účastníka sledovať a spravovať všetky svoje zmluvy a pripojenia odoberané od Prevádzkovateľa na jednom mieste. Klientska zóna je tiež prostriedkom, ktorý umožňuje Prevádzkovateľovi udržiavať kontakt s Účastníkmi a zobrazovať im relevantné ponuky a ďalšie kroky za účelom udržiavania výhodného vzťahu. Za týmto účelom potrebuje Prevádzkovateľ zaznamenávať a spracúvať údaje o používaní Klientskej zóny Užívateľom a takto zozbierané údaje použiť na technickú analýzu a individuálne prispôsobenie Klientskej zóny. Okrem toho aj na posielanie relevantných informácií Užívateľovi o službách spravovaných Užívateľom v Klientskej zóne, ako sú nové faktúry, neuhradené platby a iné.

3.3. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S OBJEDNÁVKOU SLUŽBY „INTERNET“ PROSTREDNÍCTVOM REZERVAČNÉHO FORMULÁRA ZVEREJNENÉHO NA INTERNETOVEJ STRÁNKE

V prípade vyplnenia rezervačného formulára prostredníctvom Internetovej stránky Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (Záujemcov) v súlade so Všeobecnými podmienkami za účelom uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a vykonania opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy na základe žiadosti Záujemcu. Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na právnom vzťahu dotknutej osoby k Prevádzkovateľovi, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej zmluvnou stranou je Účastník, alebo aby sa na základe žiadosti Záujemcu vykonali opatrenia pred uzatvorením Zmluvy o poskytovaní verejných služieb podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU. Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb jej následnej realizácie, poskytnutie objednanej služby a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností, prípadne povinnosti v rámci zákonnej reklamácie podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU. Rozsah spracúvaných osobných údajov je vyšpecifikovaný v bode 3.1. tohto článku týchto Pravidiel.

3.4. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S OBJEDNÁVKOU SLUŽBY „TELEVÍZIA“ PROSTREDNÍCTVOM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA ZVEREJNENÉHO NA INTERNETOVEJ STRÁNKE

V prípade vyplnenia objednávkového formulára prostredníctvom webovej stránky: https://sledovanietv.sk/welcome/registered-only?backlink=s2g6m, ktorý môže dotknutá osoba nájsť v sekcii „TELEVÍZIA“ na Internetovej stránke prevádzkovateľa, sa dotknutá osoba dostáva do webového rozhrania spoločnosti SledovanieTV.sk a osobné údaje dotknutých osôb spracúva prevádzkovateľ SledovanieTV.sk v súlade s jeho pravidlami ochrany osobných údajov zverejnených na webovej stránke https://sledovanietv.sk/info/s/privacy. Prevádzkovateľ sprostredkuje služby spoločnosti SledovanieTV.sk, avšak nezodpovedá za spracpvanie osobných údajov spoločnosti SledovanieTV.sk, ani za prevádzku, realizáciu úkonov na a internetovej stránky https://sledovanietv.sk/ott/welcome.

3.5. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S VYBAVOVANÍM PODNETOV, DOTAZOV, REKLAMÁCIÍ A INÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

a. Osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ využíva na riešenie sťažností dotknutých osôb, plnenie svojich povinností vo vzťahu k dotknutým osobám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo Prevádzkovateľa, najmä pri uplatnení práva na reklamáciu alebo odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách, a/alebo Zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a/alebo kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru ponúkaného Prevádzkovateľom.

b. Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov podľa tohto bodu Pravidiel je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU. V súvislosti s vybavovaním reklamácií a pri plnení práva dotknutej osoby ako spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU.

c. Pri vybavovaní podnetov, dotazov, reklamácií a iných zákonných práv dotknutej osoby Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje v rozsahu najmä – titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, referenčné údaje Zmluvy o poskytovaní verejných služieb príp. iných dokumentov, bankový účet, podpis resp. biometrický údaj.

3.6. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM KAMEROVÉHO SYSTÉMU NA PREVÁDZKE

a. Pokiaľ dotknutá osoba vstúpi do priestorov, ktoré prevádzkuje Prevádzkovateľ na adrese: Bulharská 2493/6, 917 01 Trnava, Slovenská republika, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu obrazového kamerového záznamu za účelom ochrany majetku a práv Prevádzkovateľa a dotknutých osôb, nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Monitorované priestory sú zreteľne označené oznámením o monitorovaní pred vstupom do takýchto priestorov. Tieto osobné údaje sa považujú za bežnú kategóriu osobných údajov, nakoľko zachytený obrazový záznam nie je možné prostredníctvom biometrie spárovať s konkrétnou osobou (nejedná sa teda o tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov).

b. Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa (ochrana majetku, zdravia, predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti a iné) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU.

3.7. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ A REKLAMNÉ ÚČELY

Na účely informovania dotknutých osôb o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Prevádzkovateľa vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby alebo na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa za splnenia podmienok uvedených v §116 Zákona o elektronických komunikáciách.

a. ZASIELANIE OBCHODNÝCH NOVINIEK, NEWSLETTEROV A PONÚK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PRÁVNEHO VZŤAHU S DOTKNUTOU OSOBOU

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby využíva aj na to, aby mohol dotknutú osobu mohli informovať o ponuke svojich služieb, novinkách, a zľavových akciách prostredníctvom newslettera zasielaného e-mailom resp. inou formou.

Právny základ: V prípade, že dotknutá osoba zaregistruje svoju e-mailovú adresu k odberu noviniek bez predchádzajúceho právneho vzťahu, Prevádzkovateľ bude spracúvať jej osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul, (event. podpis pri listinnej registrácii), a to na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

b. ZASIELANIE OBCHODNÝCH NOVINIEK, NEWSLETTEROV A PONÚK PO REALIZOVANOM PRÁVNOM VZŤAHU S DOTKNUTOU OSOBOU

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na tom, aby vykonával starostlivosť o dotknuté osoby rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informoval o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách rôznych výhod aj po uzatvorení Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, kúpnej zmluvy alebo iného právneho vzťahu. V tejto súvislosti môže Prevádzkovateľ dotknutú osobu osloviť aj bez jej predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní osobných údajov dotknutú osobu informuje a poučí ju o jej právach, najmä o práve namietať spracúvanie osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak dotknutá osoba s takýmto oslovovaním prejavila nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.

Právny základ: V prípade dotknutých osôb, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní verejných služieb alebo kúpnu zmluvu, príp. je medzi nimi uzatvorený iný právny vzťah, Predávajúci môže spracúvať ich osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu oprávneného záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. V prípade ak dotknutá osoba nebude mať záujem odoberať obchodné ponuky, stačí túto požiadavku poslať prostredníctvom e-mailu zverejneného v článku I. týchto Pravidiel, prípadne kliknutím na odkaz „ZRUŠIŤ ODBER“, ktorý je súčasťou newslettera.

c. V súlade s §116 Zákona o elektronických komunikáciách je na účely priameho marketingu dovolené používanie automatickej elektronickej pošty bez ľudského zásahu voči Účastníkovi alebo dotknutej osobe len s jeho súhlasom pred kontaktovaním Užívateľa. Priamym marketingom na účely Zákona o elektronických komunikáciách a týchto Pravidiel sa rozumie akákoľvek forma prezentácie tovarov alebo služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým Účastníkom alebo užívateľom. Elektronická pošta je textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne. Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek predchádzajúci súhlas odvolať alebo namietnuť volanie za účelom priameho marketingu alebo získania súhlasu. Prevádzkovateľ, voči ktorej bol takýto súhlas odvolaný alebo voči ktorej bolo namietané volanie, Účastníkovi alebo užívateľovi potvrdí odvolanie takéhoto súhlasu alebo prijatie námietky volania a potvrdenie o odvolaní súhlasu alebo prijatie námietky volania bude uchovávať na trvanlivom nosiči po dobu najmenej štyroch rokov od odvolania súhlasu alebo namietania volania v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách.

3.8. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S VÝKONOM PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

a. Právny základ: Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb využíva na realizáciu jej práv, ktoré dotknutým osobám vyplývajú zo Zákona OOU a Nariadenia GDPR. V prípade ak si dotknutá osoba uplatní niektoré z jej zákonných práv špecifikovaných v týchto Pravidlách a Nariadení GDPR, Prevádzkovateľ má právo na presnú identifikáciu tejto dotknutej osoby. Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. V súvislosti s výkonom a realizáciou práv dotknutých osôb spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej aj na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a to aj bez potreby súhlasu dotknutej osoby.

b. Rozsah spracúvaných osobných údajov: Pri realizovaní výkonu práv dotknutých osôb Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti a referenčné údaje prípadného zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

3.9. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S OPRÁVNENÝMI ZÁUJMAMI PREVÁDZKOVATEĽA

a. Právny základ: Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb využíva na účel jeho vnútorných oprávnených záujmov, pričom osobné údaje spracúva na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

b. Oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov sú najmä: ochrana práv, ktoré Prevádzkovateľovi vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám – na tento účel uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov; presadzovanie bezpečnosti služieb Prevádzkovateľa, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia podmienok Prevádzkovateľa; zamedzenie podvodného konania, ak sa Prevádzkovateľ odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania – na tento účel Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; vedenie databázy Užívateľov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie Užívateľov a s tým súvisiacej komunikácie s nimi sa Prevádzkovateľ opiera o oprávnený záujem nakoľko touto databázou získava prehľad pri realizácii svojej činnosti, interné funkcie nevyhnutné pre svoju činnosť (audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo, administratíva, vedenie databáz a pod.). Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch Prevádzkovateľa môže dotknutá osoba podať námietku, ktorú Prevádzkovateľ preskúma, a zhodnotí, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov.

c. Prevádzkovateľ je v rámci svojej činnosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v tejto súvislosti má oprávnený záujem na prevencii pred trestnou činnosťou alebo iným protiprávnym konaním, ktorým mu môže byť spôsobená škoda či ohrozená reputácia, prípadne spôsobená akákoľvek iná ujma, prípadne pred konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť Prevádzkovateľa či iné dotknuté osoby, a na tento účel je oprávnený si viesť zoznam osôb s potenciálnym rizikom, pričom následkom takéhoto spracúvania môže byť ukončenie zmluvného vzťahu alebo odmietnutie vykonania služby.

3.10. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S PLNENÍM ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA, a to najmä: poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom a orgánom verejnej moci pri výkone kontroly, účel registratúry a archivácie dokumentov, vykonávanie činností na splnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (najmä v rámci Zákona o elektronických komunikáciách, Zákona AML, zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších prepisov), plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných daňových a účtovných predpisov (najmä v rámci zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

a. Právny základ: Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je nevyhnutné na podľa príslušných osobitných predpisov v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

b. V súlade s ustanovením § 110 ods. 4 Zákona o elektronických komunikáciách na účely zisťovania, preverenia a kontroly totožnosti Účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a na účely uzavretia a plnenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Účastníkov je Prevádzkovateľ oprávnený získavať a spracúvať údaje Účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov, ako aj na vykonávať aktualizáciu údajov na tieto účely, a to aj bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov získavať údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť, e-mailová adresa.

c. Prevádzkovateľ má právo pri získavaní, overovaní a aktualizácii údajov na účely uvedené v bode 3.10. písm. b. týchto Pravidiel požadovať od Účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu preukázanie totožnosti predložením občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti; pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní verejných služieb na účely overenia poskytnutých údajov koncového užívateľa z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti aj bez súhlasu dotknutých osôb získavať údaje uvedené v bode 3.10. písm. b. týchto Pravidiel a dátum vydania a skončenia platnosti občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, záznam o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu opatrovníka, a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, a to kopírovaním, skenovaním, odčítaním elektronickými prostriedkami aj z elektronického čipu alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií v rozsahu údajov potrebných na účely uvedené v bode 3.10. písm. b. týchto Pravidiel uvedených v občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti.

d. v súlade s § 57 Zákona o elektronických komunikáciách Prevádzkovateľ spracúva prevádzkové a lokalizačné údaje.

Lokalizačné údaje sú v súlade s § 109 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia Užívateľa verejne dostupnej služby. Prevádzkovateľ ako podnik môže spracúvať lokalizačné údaje iné ako prevádzkové údaje, ktoré sa týkajú Účastníka alebo užívateľa verejnej siete alebo verejne dostupnej služby vtedy, ak sa anonymizujú alebo ak s tým Účastník alebo užívateľ verejnej siete alebo verejne dostupnej služby súhlasí v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytnutie služby s pridanou hodnotou alebo ak tak ustanovuje Zákon o elektronických komunikáciách. Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas daný na spracúvanie takých lokalizačných údajov.

Prevádzkové údaje sú v súlade s § 109 ods. 2 Zákona o elektronických komunikáciách údaje vzťahujúce sa na Užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie. Ak je to potrebné na fakturáciu služieb Účastníkom a platieb za prepojenie sietí, Prevádzkovateľ uchováva prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na platbu. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkové údaje v prípade sporu medzi podnikmi, alebo medzi Prevádzkovateľom a účastníkom, úradu alebo súdu. V prípade začatia reklamácie, alternatívneho riešenia sporu, mimosúdneho riešenia sporu alebo súdneho konania, najmä sporov týkajúcich sa prepojenia sietí alebo fakturácie, musí Prevádzkovateľ uchovávať prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia. Rozsah uchovaných prevádzkových údajov sa musí obmedziť na nevyhnutnú mieru. Prevádzkové údaje týkajúce sa Účastníkov a užívateľov sa nesmú uchovávať a Prevádzkovateľ ich po skončení prenosu správy bezodkladne zlikviduje alebo anonymizuje okrem prípadov uvedených v Zákone o elektronických komunikáciách. Uchovávanie údajov, na ktoré sa vzťahuje súhlas súdu alebo dodatočný súhlas súdu alebo podľa trestného poriadku nie je týmto dotknuté.

Podnik je ďalej oprávnený spracúvať prevádzkové údaje a lokalizačné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu užívateľa na účely prevádzky siete, služby alebo siete a služby, vyúčtovania poskytnutej služby, fakturácie a preukázania nároku na úhradu za poskytnutú službu pri vymáhaní pohľadávok, vybavovania otázok, sťažností a reklamácií užívateľov, prevencie a odhaľovania bezpečnostných incidentov a protiprávnych konaní, poskytovania súčinnosti oprávneným orgánom štátu.

Prevádzkovateľ môže spracúvať prevádzkové údaje účastníka alebo Užívateľa na účely marketingu služieb alebo na účely zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou len s jeho predchádzajúcim súhlasom v rozsahu a počas doby potrebnej na marketing služieb a zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou. Prevádzkovateľ bude informovať Účastníka alebo užívateľa pred získaním jeho súhlasu o druhu prevádzkových údajov, účele spracúvania prevádzkových údajov a o čase spracúvania týchto údajov. Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý dal na spracúvanie prevádzkových údajov na účely marketingu alebo na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou.

Ak Účastník alebo užívateľ súhlasil so spracovaním lokalizačných údajov iných ako prevádzkových na poskytovanie služby s pridanou hodnotou, Prevádzkovateľ mu umožní, aby pri každom pripojení k sieti alebo pri každom prenose správy mohol jednoduchým spôsobom a bezplatne dočasne odmietnuť spracúvanie takých lokalizačných údajov.

Na účely poskytovania informácií Účastníkom vo verejnom záujme na základe varovania obyvateľstva pri ohrození života, zdravia alebo majetku môže Prevádzkovateľ po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať lokalizačné údaje Účastníkov aj bez súhlasu dotknutého Účastníka.

e. Prevádzkovateľ je povinný na základe písomnej žiadosti príslušného orgánu poskytovať informácie vo verejnom záujme pre Účastníkov bezplatne, a to rovnakými prostriedkami, ktoré Prevádzkovateľ bežne používa pri komunikácii s Účastníkom. Informácie vo verejnom záujme sa týkajú najmä: a) najčastejšieho využitia služieb prístupu k internetu a verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslach na nezákonnú činnosť alebo na šírenie škodlivého obsahu, najmä ak činnosť súvisí s porušovaním dodržiavania práv a slobôd iných osôb vrátane porušovania práv na ochranu údajov, autorských a súvisiacich práv a právnych následkov takéhoto konania, b) prostriedkov ochrany proti rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti, ochrany súkromia a osobných údajov pri používaní služieb prístupu k internetu a verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslach, c) varovania obyvateľstva pri ohrození života, zdravia alebo majetku. Na účely poskytovania informácií Účastníkom vo verejnom záujme na základe vyššie uvedeného môže Prevádzkovateľ po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať lokalizačné údaje Účastníkov aj bez súhlasu dotknutého Účastníka.

f. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného konania a inému orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 Zákona o elektronických komunikáciách na účely plnenia jeho úloh v rozsahu podľa osobitných predpisov všetky Prevádzkovateľovi dostupné údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva; v prípade údajov potrebných na účely trestného konania a pátrania po hľadanej osobe alebo nezvestnej osobe a odcudzených motorových vozidlách sa postupuje podľa osobitných predpisov.

g. Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní služieb, náhodne alebo inak.

Predmetom telekomunikačného tajomstva je (i) obsah prenášaných správ, (ii) údaje komunikujúcej strany, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu ak sú spojené s údajmi podľa písmena (i), (iii) alebo (iv); (iii) prevádzkové údaje a (iv) lokalizačné údaje.

Úrad, účastník a Užívateľ, ktorého sa telekomunikačné tajomstvo týka, jeho oprávnení zástupcovia alebo právni nástupcovia, majú právo na sprístupnenie telekomunikačného tajomstva, ak to umožňuje Zákon o elektronických komunikáciách. Prevádzkovateľ môže na účely poskytovania súčinnosti iným orgánom štátu získavať a spracúvať údaje účastníkov v rozsahu uvedenom v Zákone o elektronických komunikáciách. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného konania a inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh v rozsahu podľa osobitných predpisov všetky Prevádzkovateľovi dostupné údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva; v prípade údajov potrebných na účely trestného konania a pátrania po hľadanej osobe alebo nezvestnej osobe a odcudzených motorových vozidlách sa postupuje podľa osobitných predpisov. Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť Národnému bezpečnostnému úradu v záujme bezpečnosti štátu na účely riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu, na účel ich zberu, spracovávania a uchovávania v rozsahu potrebnom na identifikáciu kybernetického bezpečnostného incidentu a zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti podľa osobitného predpisu. Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť Vojenskému spravodajstvu v záujme obrany štátu na účely riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu tretieho stupňa alebo kybernetického terorizmu, na účel ich zberu, spracovávania a uchovávania v rozsahu potrebnom na identifikáciu kybernetického bezpečnostného incidentu tretieho stupňa alebo kybernetického terorizmu a zabezpečenia kybernetickej obrany podľa osobitného predpisu.

3.11. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S VYPLNENÍM A ODOSLANÍM KONTAKTNÉHO FORMULÁRA ZVEREJNENÉHO NA INTERNETOVEJ STRÁNKE PREVÁDZKOVATEĽA A REALIZÁCIE SPÄTNEJ VÄZBY ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA

a. Právny základ: V prípade, ak má dotknutá osoba záujem osloviť Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na Internetovej stránke, Prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje na základe udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným na Internetovej stránke v sekcii „GDPR“ alebo spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V súvislosti s vybavovaním žiadosti dotknutej osoby spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

b. Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely realizácie spätnej väzby na základe vyplneného kontaktného formulára Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a osobné údaje, ktoré zadáte v texte kontaktného formulára.

3.12. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM SÚBOROV COOKIES A ANALÝZY WEBOVEJ STRÁNKY

V prípade, ak dotknutá osoba používa Internetovú stránku Prevádzkovateľa a súhlasí so zhromažďovaním a spracúvaním súborov COOKIES, ktoré Prevádzkovateľ na svojej Internetovej stránke používa za účelom zlepšenia fungovania Internetovej stránky, vyhodnotenie ich návštevnosti resp. za účelom optimalizácie marketingových aktivít. Právnym základom spracúvania osobných údajov v rozsahu COOKIES je súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Bližšie informácie sú uvedené v článku XIII. týchto Pravidiel. V prípade, ak bude dotknutá osoba používať Internetovú stránku bez udelenia súhlasu na spracúvanie niektorej z kategórii COOKIES, bude Prevádzkovateľ spracúvať len základné COOKIES, teda COOKIES nevyhnutné pre správne fungovanie a bezpečnosť Internetovej stránky.

3.13. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S UZATVORENÍM A REALIZÁCIOU KÚPNEJ ZMLUVY

a. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s VOP za účelom uzatvorenia a realizácie kúpnej zmluvy (ďalej len ako „Kúpna zmluva“) medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim, predmetom ktorej je predaj koncového zariadenia prípadne iného tovaru, a to na prevádzke Prevádzkovateľa, prípadne na diaľku, mimo prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom Internetovej stránky. Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na právnom vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutej osoby, t.j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením Kúpnej zmluvy podľa článku. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU. Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia Kúpnej zmluvy jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností, prípadne povinnosti v rámci zákonnej reklamácie či zákonného odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU.

b. V príprave tvorby a realizácie objednávky tovaru Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vo svojom informačnom systéme vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu či doručovacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, bankový účet, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu Kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu dotknutej osoby a ďalej na jej kontaktovanie osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.

3.14. Prevádzkovateľ poskytne dotknutým osobám pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa Zákona OOU a Nariadenia GDPR, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ je oprávnený za splnenia ďalších podmienok spracúvať osobné údaje v rozsahu vymedzenom v súlade s konkrétnym právnym základom aj na iné účely vymedzené ďalej v tomto dokumente.

ČLÁNOK IV.
AKO A POČAS AKEJ DOBY PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE

4.1. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania je stanovená Zákonom o elektronických komunikáciách a je bližšie špecifikovaná v článku III. v bode VIII. týchto Pravidiel. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky služieb Užívateľom resp. Záujemcom archivované aj objednávky.

4.2. V prípade, ak dotknutá osoba udelí Prevádzkovateľovi výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ bude uvedené údaje uchovávať po dobu stanovenú v tomto súhlase resp. po dobu do odvolania tohto súhlasu. Prevádzkovateľ bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.

4.3. Po skončení účelu na spracúvanie osobných údajov sa osobné údaje ďalej spracúvajú výlučne z dôvodu ochrany Prevádzkovateľa a práv a záujmov dotknutých osôb, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo príslušnou zmluvou. Činnosť Prevádzkovateľa taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii (distribúcia služieb), ktorá stanovuje uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúce sa činnosti Prevádzkovateľa po zákonom stanovenú dobu tak, aby bol schopný preukázať plnenie svojich povinností a odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo Zákona o elektronických komunikáciách, zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a príslušných účtovných a daňových predpisov.

4.4. Ak dôjde k ukončeniu účelu na spracúvanie osobných údajov resp. k odvolaniu súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, Prevádzkovateľ pristupuje k likvidácii jej osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať jej osobné údaje na inom právnom základe alebo z dôvodu uvedenom v tomto článku, resp. z dôvodom podľa Zákona o elektronických komunikáciách. Pri nakladaní s osobnými údajmi Prevádzkovateľ aplikuje princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je Prevádzkovateľ povinný uchovávať osobné údaje, tak osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ likviduje zo svojich databáz a informačných systémov. V rámci svojej organizácie má Prevádzkovateľ nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedrží dlhšie, než je oprávnený alebo povinný.

4.5. KATEGÓRIE UCHOVÁVANÝCH ÚDAJOV

a. Údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:

• pridelené označenie Užívateľa,
• označenie užívateľa a telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej siete,
• meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa a adresa internetového protokolu (IP), ktorá mu bola v čase komunikácie pridelená, označenie užívateľa alebo telefónne číslo.

b. Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:

• označenie Užívateľa alebo telefónne číslo určených príjemcov telefónneho volania,
• meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného Užívateľa, ktorý je určeným príjemcom komunikácie.

c. Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, času a trvania komunikácie ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:

• dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služby pripojenia k internetu v určitom časovom pásme spolu s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ služby pripojenia k internetu a užívateľské označenie účastníka alebo registrovaného Užívateľa,
• dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej elektronickej pošty alebo telefonovania prostredníctvom internetu v určitom časovom pásme.

d. Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: používaná internetová služba.

e. Údaje potrebné na identifikáciu koncového zariadenia užívateľov alebo ich údajného zariadenia ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:

• telefónne číslo volajúceho pri prístupe prostredníctvom modemu (dial-up prístup),
• digitálna účastnícka prípojka alebo iný koncový bod pôvodcu komunikácie.

4.6. Prevádzkovateľ pri uchovávaní osobných údajov zabezpečí, aby:

a. uchovávané osobné údaje mali rovnakú kvalitu a podliehali rovnakému zabezpečeniu a ochrane ako údaje Prevádzkovateľom spracúvané alebo uchovávané pri poskytovaní sietí alebo služieb,
b. údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam na ochranu údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, náhodnej strate alebo zmene, neoprávnenému alebo protiprávnemu uchovaniu, spracovaniu, prístupu alebo zverejneniu,
c. údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, aby údaje mohli byť sprístupnené len oprávneným osobám konajúcim na základe poverenia alebo plnomocenstva Prevádzkovateľa a orgánom činným v trestnom konaní, súdu alebo iným orgánom štátu a ich povereným alebo inak oprávneným príslušníkom, alebo zamestnancom,
d. údaje na konci obdobia určeného na ich uchovávanie boli zlikvidované okrem údajov, ktoré boli poskytnuté a zabezpečené.

4.7. Na účely uchovávania údajov podľa Zákona o elektronických komunikáciách sa rozumie označením Užívateľa jedinečný identifikačný kód, prihlasovacie meno, alebo iný jedinečný znak, ktorý je pridelený účastníkovi pri uzatvorení Zmluvy o poskytovaní služieb alebo užívateľovi pri registrácii služieb pripojenia k internetu alebo služieb komunikácie cez internet.

4.8. Prevádzkovateľ je na účely poskytovania údajov, t.j. na účely trestného konania a pátrania po hľadanej osobe alebo nezvestnej osobe a odcudzených motorových vozidlách, na účely plnenia jeho úloh v rozsahu podľa osobitných predpisov, povinný uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán, na ktoré sa vzťahuje súhlas súdu alebo dodatočný súhlas súdu alebo príkaz súdu podľa Trestného poriadku.

4.9. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM CLOUDOVÝCH RIEŠENÍ

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza tiež vo viacerých prípadoch k využitiu cloudových riešení, resp. služieb podobného technického charakteru, napr. úložisko osobných údajov v Klientskej zóne. Využitie takýchto riešení je napríklad v mnohých prípadoch nevyhnutné ako súčasť implementácie najmodernejších softwareových nástrojov, resp. ich využitie prispieva k efektivite a hospodárnosti. V neposlednom rade takéto riešenia tiež prispievajú k zachovaniu integrity spracúvaných dát a prispievajú k bezpečnosti spracúvania.

Pri takomto spracúvaní vystupujú poskytovatelia cloudových, resp. podobných služieb v závislosti od typu spracovateľskej činnosti predovšetkým v pozícii sprostredkovateľov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR, pričom Prevádzkovateľ pri výbere príslušného partnera ako aj v priebehu spracúvania dôsledne dbá, aby pri spracúvaní osobných údajov nedošlo k zvýšeniu rizika porušenia bezpečnosti údajov alebo negatívneho dopadu na práva dotknutých osôb. Prevádzkovateľ tiež dôsledne dbá na to, aby príslušný partner mal preukázateľne prijaté primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti v zmysle článku 28 ods. 3 písm. c) a článku 32 Nariadenia GDPR tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky platných právnych predpisov, najmä Nariadenia GDPR a Zákona OOU a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb. Pri takomto spracúvaní nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany v zmysle Nariadenia GDPR.

4.10. NAHRÁVANIE TELEFONICKÝCH HOVOROV

Prevádzkovateľ vyhotovuje audiozáznamy telefonických hovorov medzi dotknutými osobami a Prevádzkovateľom. Takto získané osobné údaje sú spracúvané v rámci informačných systémoch Prevádzkovateľa na účely jeho oprávnených záujmov, teda skvalitnenia poskytovaných služieb, či preukázanie splnenia zákonných povinností. Na skutočnosť, že telefonický hovor bude nahrávaný, bude dotknutá osoba vopred operátorom upozornená s odvolaním sa na tieto Pravidlá. Prevádzkovateľ nevykonáva nahrávanie, odpočúvanie, ukladanie správ alebo iné druhy zachytenia alebo sledovania správ a s nimi spojených údajov osobami inými, ako sú dotknuté osoby, ktoré na to budú vopred upozornené.

4.11. VEDENIE REGISTRA ÚČASTNÍKOV

Prevádzkovateľ ako podnik poskytujúci verejné siete alebo verejne dostupné služby je oprávnený v súlade s §109 ods. 11 Zákona o elektronických komunikáciách viesť register Účastníkov, ktorí si riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom a osôb, o ktorých Prevádzkovateľ zistil, že odcudzili alebo poškodili telekomunikačné zariadenia, alebo zneužili telekomunikačné zariadenia alebo služby, a to na účel posúdenia, či má Prevádzkovateľ právo odmietnuť uzavretie Zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Prevádzkovateľ ako podnik poskytujúci verejné siete alebo verejne dostupné služby je oprávnený v súlade s §109 ods. 11 Zákona o elektronických komunikáciách poskytnúť aj bez súhlasu Účastníka informácie z registra Účastníkov podľa tohto bodu Pravidiel v rozsahu nevyhnutných údajov ostatným podnikom poskytujúcim verejné siete alebo verejne dostupné služby.

ČLÁNOK V.
KTO BUDE MAŤ PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

5.1. Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia účelov uvedených v článku III a IV týchto Pravidiel okrem Prevádzkovateľa spracúvané tiež inými subjektmi. Externých partnerov, ktorí môžu spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, si Prevádzkovateľ starostlivo vyberá a zveruje osobné údaje dotknutých osôb iba tým subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení. Okruh príjemcov, sprostredkovateľov spracúvania osobných údajov v mene Prevádzkovateľa sa môže v čase spracúvania osobných údajov meniť. Prevádzkovateľ nie je povinný informovať dotknutú osobu o zúžení okruhu príjemcov resp. sprostredkovateľov uvedených v tomto článku.

a. TRETIE OSOBY

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom dotknutých osôb, ale osobné údaje nespracúvajú, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou mlčanlivosťou:

• tretie osoby, ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov alebo správcovia technických zariadení, e-mailovej domény),

b. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je povinný niektoré osobné údaje odovzdávať na základe všeobecne záväzných platných právnych predpisov nižšie uvedeným príjemcom v prípadoch, keď mu taká povinnosť vyplýva z príslušného zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb. Títo príjemcovia majú postavenie samostatných prevádzkovateľov. Príjemcovia osobných údajov dotknutých osôb môžu byť:

• súdy Slovenskej republiky (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok);
• príslušný súd v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
• orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok);
• Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové orgány, správca dane (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov);
• služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru (právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore);
• Úrad vládneho auditu, súdni exekútori poverení vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu, alebo Slovenská komora exekútorov (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti);
• advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii);
• Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov);
• Inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány s výkonom dozoru a kontroly, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon OOU);
• Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Vojenské spravodajstvo, Kriminálny úrad finančnej správy, Slovenská informačná služba, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo;
• Slovenská obchodná inšpekcia;
• orgány vykonávajúce dohľad v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách;
• Zbor väzenskej a justičnej stráže je oprávnený získavať od Prevádzkovateľa údaje Účastníkov v rozsahu podľa § 110 ods. 2 Zákona o elektronických komunikáciách, pričom tento rozsah musí byť nevyhnutný na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia úloh podľa osobitných predpisov; tento orgán je oprávnený využívať a uchovávať takto získané údaje v nevyhnutnej miere a po nevyhnutnú dobu vzhľadom na účel, na ktorý sa údaje žiadali.

c. SPROSTREDKOVATELIA

Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v jeho mene a sú povinní riadiť sa jeho pokynmi. V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný osobitný súhlas dotknutej osoby. Takýmto sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s Prevádzkovateľom uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

• osoby, ktoré poskytujú služby vedenia účtovníctva, daňoví a iní poradcovia, s ktorými je Prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu zabezpečujúcom poskytovanie takýchto služieb, a to v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie takýchto služieb;
• autorizovaný bezpečnostný technik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP);
• technickí pracovníci zabezpečujúci realizáciu služieb Prevádzkovateľa;
• spoločnosti zabezpečujúce platobné služby;
• osoby zabezpečujúce administratívne služby a komunikáciu s dotknutými osobami;
• spoločnosť Autenti sp. z o. o. so sídlom v Poznani, ul. Świety Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poľsko zabezpečujúca elektronické pečate podpisov AUTENTI.

d. Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v mene Prevádzkovateľa poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na jeho produkty a služby. Reklamu na produkty a služby Prevádzkovateľa môže dotknutá osoba vidieť, napr. ak navštívi určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.

5.2. SPOLOČNÝ PREVÁDZKOVATEĽ

V určitých situáciách, pokiaľ dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia spoločne určia účely a prostriedky spracúvania, môže v súlade s článkom 26 Nariadenia GDPR dochádzať k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom spoločných prevádzkovateľov. Takýmito spoločnými prevádzkovateľmi je Prevádzkovateľ a spoločnosť AIRNET plus s. r. o. so sídlom Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 53 603 672, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48647/T (ďalej len ako „Spoločný prevádzkovateľ“).

Informácie obsiahnuté v týchto Pravidlách, predovšetkým informácie o právach dotknutej osoby ako aj kontaktných údajoch na Prevádzkovateľa, sa primerane aplikujú aj na spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi.

ČLÁNOK VI.
ODKIAĽ PREVÁDZKOVATEĽ ZÍSKAVA OSOBNÉ ÚDAJE


6.1. Osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ získava priamo od dotknutej osoby pri vykonávaní svojej činnosti, pri uzatvorení a v priebehu trvania Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a pri plnení tejto zmluvy alebo prostredníctvom iných osôb (oprávnenými zástupcami dotknutých osôb).

ČLÁNOK VII.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN


7.1. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezamýšľa prenášať do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie neposkytujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musí byť dotknutá osoba vopred informovaná.

7.2. K osobných údajov dotknutých osôb bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v starostlivosti Prevádzkovateľa. V prípade využívania služieb elektronických komunikácií v štátoch, ktoré sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane Spojených štátov amerických, a kde platná právna úprava nezabezpečuje ochranu osobných údajov podľa štandardov Európskej únie a zároveň nie je možné zmluvne vyžadovať plnenie v rozsahu úpravy Európskej únie, nie je možné zaistiť bezpečnosť osobných údajov dotknutých osôb. V prípade, ak bude dotknutá osoby využívať služby zmluvných partnerov Prevádzkovateľa umiestnených mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, bude o nich dotknutá osoby informovaná prostredníctvom zoznamu sprostredkovateľov. So sprostredkovateľmi umiestnenými mimo Európskeho hospodárskeho priestoru bude Prevádzkovateľ uzatvárať zmluvy podľa článku 28 Nariadenia GDPR a/alebo bude osobné údaje dotknutých osôb spracúvať:

a. na základe článku 45 Nariadenia GDPR, teda na základe rozhodnutia o primeranosti,
b. článku 46 Nariadenia GDPR na základe primeraných záruk,
c. článku 47 Nariadenia GDPR na základe záväzných vnútropodnikových pravidiel, alebo
d. článku 49 Nariadenia GDPR na základe výnimiek pre osobitné situácie.
e. Zoznam služieb, kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ:

Služba
Poskytovateľ
Rozsah údajov
Účel
Informačná povinnosť
Facebook Customer Audience
Facebok Inc.
e-mail
Zlepšenie cielenia a zobrazovania relevantných reklám a personalizovaných marketingových ponúk.
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
Google Adwords
Google
e-mail
Zlepšenie cielenia a zobrazovania relevantných reklám a personalizovaných marketingových ponúk.
https://policies.google.com/privacy?hl=sk
Google Analytics
Google
COKIES
Sledovanie návštevnosti stránok Internetovej stránky (napr. koľko ľudí prišlo na Internetové stránky, z akého média prichádzajú, odkiaľ najčastejšie odchádzajú, z akých zariadení prichádzajú na Internetovú stránku atď.)
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

ČLÁNOK VIII.
POUŽÍVANIE AUTOMATIZOVANÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Pri vykonávaní činnosti Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ani profilovanie osobných údajov s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Pravidlách.

ČLÁNOK IX.
PRÁVA DOTKNUTÁCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ ICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Riadne spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je pre Prevádzkovateľa dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť tieto zákonné práva:

9.2. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto Pravidlách, sú najmä identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa, účely a právne základy spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, kategórie spracúvaných osobných údajov, oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, kategórie príjemcov osobných údajov ako aj sprostredkovateľov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet práv dotknutých osôb, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má Prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

9.3. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

a. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie, či jej osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, má právo na prístup k informáciám o účeloch ich spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o jej právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Všetky uvedené informácie sú uvedené v týchto Pravidlách, ktoré sú v elektronickej verzii dostupné na Internetovej stránke Prevádzkovateľa, v Klientskej zóne každého Účastníka a v administratívnych priestoroch Prevádzkovateľa na jeho prevádzke. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov za podmienok uvedených v týchto Pravidlách. V prípade, ak bude dotknutá osoba žiadať konkrétne osobné údaje, Prevádzkovateľ môže od dotknutej osoby z dôvodu ochrany osobných údajov požadovať, aby dotknutá overila svoju identifikáciu.

b. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvali jej správne a aktuálne osobné údaje. V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva neaktuálne, či nepresné osobné údaje, nemôže byť služba, ktorú poskytuje Prevádzkovateľ, dodaná riadne, preto je potrebné, aby Prevádzkovateľ tieto osobné údaje opravil. Z uvedeného dôvodu dotknutá osoba musí upozorniť Prevádzkovateľa na nesprávnosť, resp. neaktuálnosť svojho osobného údaju.

c. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch je Prevádzkovateľ povinný osobné údaje dotknutej osoby na základe žiadosti dotknutej osoby vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, nakoľko Prevádzkovateľ môže mať zákonnú povinnosť, či oprávnený záujem (preukázanie splnenia povinností) osobné údaje spracúvať. Ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby nezákonným spôsobom, napríklad ak spracováva osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môže dotknutá osoba požiadať o vymazanie týchto údajov.

d. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo požiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov spôsobom uvedeným v tomto dokumente ak si praje, aby Prevádzkovateľ jej osobné údaje spracúval výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokoval.

Od momentu, kedy dotknutá osoba požiadala o opravu svojich osobných údajov alebo ak namietala proti spracovaniu a do momentu, kým Prevádzkovateľ nebude môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť osobných údajov (alebo ich podľa pokynov dotknutej osoby zmeniť), má dotknutá osoba nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že Prevádzkovateľ (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môže spracovávať osobné údaje dotknutej osoby iba v súlade s jej súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Dotknutá osoba môže tiež požiadať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie jej osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechce, aby Prevádzkovateľ osobné údaje vymazal.

e. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak si dotknutá osoba praje, aby Prevádzkovateľ jej osobné údaje poskytol inému prevádzkovateľovi, na základe jej žiadosti Prevádzkovateľ odovzdá osobné údaje dotknutej osoby v zodpovedajúcom formáte, ak mu v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky. Osobné údaje budú odovzdané subjektu určenému dotknutou osobou, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

f. PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ v rozpore s ochranou jej súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, môže u Prevádzkovateľa namietať spracúvanie osobných údajov a požiadať ho o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môže dotknutá osoba ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu jej osobných údajov na marketingové alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez jej súhlasu na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. V prípade namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude osobné údaje dotknutej osoby na účely priameho marketingu ďalej spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní jej osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávané na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo na účel plnenia úlohy vo verejnom záujme, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. V takýchto prípadoch môže Prevádzkovateľ pokračovať v spracovávaní osobných údajov iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia jej záujmy, práva a slobody. Osobné údaje však Prevádzkovateľ môže vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

g. PRÁVO ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby založené na jej súhlase, napr. marketingový súhlas (viď článok III. právny základ spracúvania osobných údajov podľa jednotlivých účelov), dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

h. PRÁVO PODAŤ PODNET ALEBO SŤAŽNOSŤ NA ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť so svojim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

9.4. Z dôvodu jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby ako žiadateľa o uplatnenie práva pri spracúvaní jej osobných údajov alebo z dôvodu potreby doplnenia žiadosti môže Prevádzkovateľ od dotknutej osoby dodatočne požadovať ďalšie informácie. V žiadosti je dotknutá osoba povinná uvádzať len úplné a pravdivé údaje. V prípade zmeny je povinná svoje údaje aktualizovať, v opačnom prípade nesie dotknutá osoba plnú zodpovednosť za dôsledky porušenia tejto povinnosti.

ČLÁNOK X.
AKO MÔŽE DOTKNUTÁ OSOBA UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

10.1. Dotknutá osoba si môže svoje práva uvedené v článku IX týchto Pravidiel uplatniť nasledovným spôsobom:

a. ak je dotknutá osoba Účastníkom a má s Prevádzkovateľom uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní verejných služieb, môžete si uplatniť svoje práva vyplývajúce z tohto dokumentu prostredníctvom svojej Klientskej zóny po prihlásení na http://portal.airnet.sk/sign/. V Klientskej zóne sa nachádzajú žiadosti a formuláre na uplatnenie práv dotknutých osôb v súlade s týmito Pravidlami. Tým, že sa Účastník prihlási do svojej Klientskej zóny, overí svoju totožnosť a Prevádzkovateľ od Účastníka nebude požadovať dodatočné overenie jeho identifikácie. V prípade, ak si bude Účastník chcieť uplatniť svoje práva, vyplní žiadosť a môže ju zaslať Prevádzkovateľovi prostredníctvom svojej Klientskej zóny. Vzor takejto žiadosti je k dispozícii aj na Internetovej stránke: http://leonet.sk/gdpr/;

b. ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby a táto osoba nemá vytvorený prístup do Klientskej zóny (napr. spracúvame osobné údaje zadané do kontaktného formulára, resp. boli spracúvané osobné údaje v procese objednávky a nebola uzatvorená Zmluva o poskytovaní verejných služieb), môže dotknutá osoba svoje práva uplatniť aj prostredníctvom žiadostí zverejnených na Internetovej stránke http://leonet.sk/gdpr/ alebo priamo s požiadavkou na našu e-mailovú adresu: dpo@airnet.sk.

10.2. Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam dotknutých osôb Prevádzkovateľ poskytuje bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, je Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením §29 ods. 5 písm. a) Zákona OOU oprávnený účtovať si poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 10,- EUR.

10.3. Za ako dlho môže dotknutá osoba očakávať odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytuje čo najskôr, najneskôr však do tridsiatich (30) dní, pričom túto lehotu je Prevádzkovateľ oprávnený v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť, príp. počet žiadostí predĺžiť o najviac dva (2) mesiace. O prípadnom predĺžení lehoty bude Prevádzkovateľ dotknutú osobu včas informovať.

ČLÁNOK XI.
ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez súhlasu dotknutej osoby nedotkne jej práv, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

11.2. V prípade akéhokoľvek dotazu k spracúvaniu osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa každá dotknutá osoba môže obrátiť na Prevádzkovateľa a na jeho zodpovednú osobu na kontaktoch uvedených v článku I. týchto Pravidiel.

ČLÁNOK XII.
PREHĽAD VYBRANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV UPRAVUJÚCICH SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1. Európsky rámec:

• Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE;
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR).

12.2. Národná legislatíva:

• Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.);
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK XIII.
ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

13.1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV COOKIES
V zmysle Nariadenia GDPR Prevádzkovateľ považuje za potrebné jasne a presne informovať dotknuté osoby, ktoré navštevujú Internetovú stránku Prevádzkovateľa o účele COOKIES a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón), ktoré pri používaní Internetovej stránky dotknuté osoby využívaú.
Ak dotknutá osoba ako používateľ Internetovej stránky chce naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka Internetová stránka, jej zariadenie musí mať povolené tzv. COOKIES, nakoľko niektoré funkcie Internetovej stránky môže Prevádzkovateľ poskytovať len za využívania COOKIES. Pomocou COOKIES skúma Prevádzkovateľ účinnosť dizajnu Internetovej stránky ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených.
13.2. ČO SÚ COOKIES?

COOKIES sú malé kúsky údajov a textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch (ďalej „Prehliadač“) alebo v mobilnom zariadení počas prezerania a používania Internetovej stránky. Používajú sa na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií v počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach s prístupom na internet (ďalej “Zariadenia”). Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane dát, ktoré sú ukladané v Prehliadači alebo v Zariadení, identifikátorov súvisiacich so Zariadením dotknutej osoby a ďalšieho softvéru. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsok kódu“, nachádzajúce sa na Internetovej stránke alebo v e-maily, ktoré zbierajú informácie o Prehliadači dotknutej osoby alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj COOKIES. V týchto zásadách pre všetky tieto technológie je použitý spoločný názov „COOKIES“.

Súbory COOKIES sú teda malé textové súbory, ktoré navštívená Internetová stránka môže odoslať do internetového Prehliadača, ktorý ich uloží v Zariadení (počítači alebo v inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. COOKIES napomáhajú pamätať si aktivity dotknutej osoby a preferencie na určitú dobu, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na Internetovú stránku dotknutá osoby vracia alebo prechádza z jednej Internetovej stránky na inú stránku.

Internetová stránka využíva COOKIES, ktoré môžu byť do Prehliadača odosielané pri návšteve Internetovej stránky a ukladané do Zariadenia, kde môžu byť vyvolané.

COOKIES slúžia na to, aby sa individualizoval prístup dotknutej osoby na Internetovú stránku. COOKIES nepoškodzujú Zariadenie. COOKIES používa Prevádzkovateľ s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť ich záujmom a potrebám dotknutých osôb a zlepšovať štruktúru a obsah Internetovej stránky. Na Internetovej stránke môžu byť použité dočasné a/alebo trvalé COOKIES. Dočasné sa uchovávajú v Zariadení, kým Internetovú stránku dotknutá osoba neopustí. Trvalé COOKIES zostávajú na Zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ich ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie Internetová stránka ponecháva, závisí od typu COOKIES. Jednotlivé COOKIES majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu v Zariadení. Niektoré COOKIES sa vymažú zo Zariadenia po tom, ako dotknutá osoba zatvorí okno Prehliadača (session cookie), iné zostávajú v Zariadení uložené aj po ukončení prehliadania Internetovej stránky (permanent cookie).

COOKIES umožňujú Prevádzkovateľovi ponúkať dotknutým osobám lepšie produkty a porozumieť informáciám, ktoré o nich získa vrátane informácií o používaní iných webov a aplikácií. Okrem toho Internetová stránka „spozná“ dotknutú osobu a ponúkne jej informácie, ktoré preferuje, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo jej umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách Internetovej stránky a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladá Prevádzkovateľ by dotknutá osoba mohla využiť.

Súbory COOKIES používa Prevádzkovateľ na analýzu návštevnosti Internetovej stránky prostredníctvom služieb Google Analytics, Google Adwords, Facebook. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkovi Internetovej stránky pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory COOKIES je možné použiť na štatistické údaje o používaní Internetovej stránky bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.
V prípade, že dotknutá osoba nastaví blokovanie zápisu COOKIES do Prehliadača, je možné, že niektoré časti Internetovej stránky nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

13.3. PREČO SA POUŽÍVAJÚ COOKIES?

COOKIES pomáhajú poskytovať, chrániť a vylepšovať Internetovú stránku, napríklad prispôsobovaním obsahu na mieru, prispôsobovaním a poskytovaním bezpečnejšieho prostredia Internetovej stránky. Hoci sa COOKIES, ktoré sa používajú môžu občas meniť s tým, ako sa vylepšujú a aktualizujú Zariadenia, budú použité okrem vyššie uvedeného aj na nasledujúce účely:

a. Overovanie

COOKIES sa používajú na overenie pohybu dotknutej osoby na Internetovej stránke a na zistenie, či dotknutá osoba použila produkty vedené na Internetovej stránke, aby jej bol uľahčený prístup k produktom a zobrazoval jej vhodné prostredie a funkcie.

b. Integrita zabezpečenia Internetovej stránky

COOKIES pomáhajú udržiavať údaje v bezpečnom stave (napr. pomáhajú identifikovať a uplatňovať ďalšie bezpečnostné opatrenia v prípadoch, keď sa niekto môže pokúšať zneužiť zadané údaje). COOKIES sa používajú aj na ukladanie informácií, ktoré umožňujú obnoviť zadania a na overenie identity dotknutej osoby.

COOKIES sa ďalej používajú na potlačenie aktivity, ktorá porušuje zásady alebo inak narúša poskytovanie produktov (napr. pomáhajú čeliť spamu a phishingovým útokom tým, že umožňujú identifikovať počítače. COOKIES sa používajú aj na identifikovanie počítačov infikovaných malvérom a na podniknutie krokov, ktoré im zabránia spôsobovať ďalšie škody). COOKIES tiež pomáhajú zamedzovať v registrovaní údajov na Internetovej stránke ľuďom, ktorí na to nemajú dostatočný vek.

c. Funkcie a služby Internetovej stránky, zaistenie správnej funkčnosti, zaistenie vzhľadu Internetovej stránky vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov;

COOKIES zároveň pomáhajú Prevádzkovateľovi pochopiť, čo zaujíma používateľov Internetovej stránky, či je pre nich Internetová stránka dostatočne prehľadná a vedia na nej nájsť to, čo hľadajú. COOKIES teda Prevádzkovateľ používa tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

13.4. KDE SA POUŽÍVAJÚ COOKIES?

COOKIES sa môžu umiestniť do Zariadenia a získavať tak informácie uložené v COOKIES, keď dotknutá osoba použije alebo navštívi Internetovú stránku, produkty, aplikácie poskytované inými spoločnosťami, ktoré používajú produkty, vrátane spoločností, ktoré do svojich webov alebo aplikácií zahrnuli technológie produktov. Internetová stránka používa COOKIES a získava informácie, keď dotknutá osoba navštívi Internetovú stránku (čo zahŕňa informácie o zariadení a informácie o aktivite), a to bez akejkoľvek ďalšej akcie zo strany dotknutej osoby.

13.5. AKÉ COOKIES PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVA?
a. Základné (esenciálne, funkčné a technické) COOKIES – tieto COOKIES zabezpečujú riadne fungovanie Internetovej stránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do Užívateľského konta, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do Užívateľského konta. Bez týchto COOKIES by Internetová stránka riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si Prevádzkovateľ od dotknutej osoby nepýta súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

b. Prevádzkové (Analytické) COOKIES – tieto COOKIES slúžia na získanie údajov o návštevnosti Internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na Internetovej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po Internetovej stránke dotknutá osoba pohybuje, aby ju Prevádzkovateľ vedel spraviť čo najjednoduchšou na používanie. Pri týchto COOKIES Prevádzkovateľ využíva riešenia nasledovných tretích strán:

_gcl_au
Doba uchovávania: 3 mesiace
Poskytuje Google Tag Manager

c. Marketingové a reklamné COOKIES – tieto COOKIES Prevádzkovateľ používa na to, aby vedel dotknutým osobám zobrazovať obsah, ktorý ich podľa ich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe záujmov dotknutých osôb. COOKIES tohto typu Prevádzkovateľ ukladá iba na základe súhlasu. Pri týchto COOKIES Prevádzkovateľ využíva riešenia nasledovných tretích strán:

_test_cookie
Doba uchovávania: 15 minút
Test_cookie nastavuje doubleclick.net a používa sa na určenie, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.

d. COOKIES TRETÍCH STRÁN, vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Adwords, Facebook. Tieto služby sú integrované do Internetovej stránky, pretože ich Prevádzkovateľ považuje za užitočné a plne bezpečné.

COOKIES
POPIS
_gcl_au
Poskytuje Google Tag Manager na experimentovanie s reklamnou účinnosťou webových stránok využívajúcich ich služby.
_GRECAPTCHA
Tento súbor cookie nastavuje služba Google recaptcha na identifikáciu robotov na ochranu webovej stránky pred škodlivými spamovými útokmi.
cookielawinfo-checkbox-analytics
Tento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa s cookies v kategórii „Analytics“.
cookielawinfo-checkbox-necessary
Tento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Nevyhnutné“.
CookieLawInfoConsent
Zaznamená predvolený stav tlačidla príslušnej kategórie a stav CCPA. Funguje iba v koordinácii s primárnym súborom cookie.
test_cookie
Test_cookie nastavuje doubleclick.net a používa sa na určenie, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.

 

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní Prevádzkovateľ dokáže identifikovať osobu návštevníka Internetovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musí Prevádzkovateľ disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas dotknutej osoby a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem Prevádzkovateľa, za účelom ponúknuť dotknutej osobe čo najlepšie špecifické nastavenie služieb alebo podpory pri jej aktivitách v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom, vrátane priamej reklamy.

13.6. OVLÁDACIE PRVKY PRE COOKIES V PREHLIADAČI:

Prehliadač alebo Zariadenie môže dotknutej osobe ponúkať nastavenia, ktoré umožňujú zvoliť, či sú COOKIES v Prehliadači povolené, a odstrániť ich. Viac informácií o týchto ovládacích prvkoch sú uvedené v sekcii „pomoc“ v Prehliadači alebo Zariadení dotknutej osoby.

Svoj Prehliadač si môže dotknutá osoba nastaviť tak, že zamietne COOKIES. V danom prípade však nebude môcť využívať produkty a služby poskytované Prevádzkovateľom na Internetovej stránke. Vypnutie COOKIES má dopad na funkčnosť Internetovej stránky a z toho dôvodu nebudú produkty poskytované správne. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne COOKIES Prevádzkovateľ bude spracúvať len základné COOKIES. Ak dotknutá osoba navštívi Internetovú stránku a v Prehliadači je povolené prijímanie COOKIES, Prevádzkovateľ to považuje za prijatie týchto podmienok používania COOKIES. Inštrukcie na zmenu COOKIES dotknutá osoba nájde v pomoci každého Prehliadača.

13.7. SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES A JEHO ODVOLANIE
V prípade, ak dotknutá osoba udelí súhlas s niektorým z COOKIES uvedených na Internetovej stránke, súhlas s používaním COOKIES je dobrovoľný. V prípade, že dotknutá osoba nesúhlasí so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov COOKIES, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho Prehliadača, a to odkliknutím súhlasu v nastaveniach COOKIES na Internetovej stránke alebo nižšie uvedeným spôsobom. V prípade, že tak urobí, môže byť nútená manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívi Internetovú stránku, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

13.8. Ako skontrolovať nastavenie COOKIES

Súbory COOKIES môže dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájde na stránke www.allaboutcookies.org. Môže vymazať všetky súbory COOKIES uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môže nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak dotknutá osoba COOKIES nedôveruje, môže ich pravidelne zo svojho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii COOKIES a teda k problému s prihlásením sa napr. do Internetovej stránky. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných COOKIES je nižšie:

• Internet Explorer TM www.windows.microsoft.com
• Safari TM support.apple.com
• Opera TM help.opera.com
• Mozilla Firefox TM support.mozilla.org
• Google Chrome TM support.google.com

Prehliadač
Internet Explorer
Chrome
Firefox
Deaktivácia COOKIES
1. V menu „Nástroje“ vyberte položku „Možnosti internetu“.
2. Teraz kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“.
3. Na zablokovanie všetkých COOKIES premiestnenie posuvník do hornej polohy.
4. Vaše nastavenie potvrďte „OK“.
1. V menu „Nastavenie“ vyberte možnosť „Rozšírené“.
2. V sekcii „Ochrana súkromia a zabezpečenie“ kliknite na „Nastavenia obsahu“.
3. Kliknite na „Súbory COOKIES“.
4. Deaktivujte prepínač v možnosti „Povoliť stránkam ukladať a čítať údaje súborov COOKIES “.
1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.
2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“.
3. V sekcii „COOKIES a údaje stránok“ zaškrtnite možnosť „Blokovať ukladanie COOKIES a údajov stránok“.
Odstránenie COOKIES
1. V menu nástroje vyberte voľbu „Bezpečnosť“ a potom vyberte položku „Odstrániť históriu prehľadávania“.
2. Začiarknite políčko Súbory „COOKIES“ a údaje webovej lokality.
3. Kliknite na tlačidlo „Odstrániť“.
1. V menu „História“ kliknite na „Vymazať údaje o prehliadaní“.
2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole „Súbory COOKIES a iné dáta webu“.
3. Kliknite na tlačidlo „Vymazať dáta“.
1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.
2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“ a následne prejdite do sekcie „História“.
3. Vyberte možnosť „Vymazať históriu“.
4. Zvoľte „Všetko“ pri voľbe „Časové obdobie mazania“.
5. Rozkliknite detaily kliknutím na tlačidlo „Podrobnosti“ a zaškrtnite pole „COOKIES“ a stlačte tlačidlo „Vymazať teraz“.

13.9. VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV V GOOGLE ANALYTICS

Internetová stránka používa analytické mechanizmy sieťových služieb Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory COOKIES, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania Internetovej stránky. Informácie zhromažďované súbormi COOKIES sú odovzdávané na server Google nachádzajúce sa v prevažnej miere v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania Internetovej stránky, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na Internetovej stránke. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údajmi Google.

Dotknutá osoba môže zablokovať ukladanie súborov COOKIES vo webovom Prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií Internetovej stránky nebude možné. Okrem toho dotknutá osoba môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi COOKIES, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

13.10. AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ ÚDAJE Z PREHLIADANIA

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia COOKIES nie sú uchovávané v systémoch Prevádzkovateľa, len v Prehliadači po dobu uvedenú na Internetovej stránke a v tomto dokumente. Informácie, ktoré sú spájané s údajmi z COOKIES uchováva Prevádzkovateľ podľa súhlasu udeleného dotknutou osobou alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Skombinované údaje z COOKIES zo systémov Prevádzkovateľa bude Prevádzkovateľ uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 6 mesiacov.

AKTUALIZOVANÉ: 01.03.2023

Napíšte nám

Máte otázky ohľadom služieb či technické otázky? Napíšte nám alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa Vám ozveme.  Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Pravidlami ochrany osobných údajov a týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov


  Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa:
  AIRNET s.r.o. so sídlom Siladice 240, 920 52 Siladice, IČO: 44 996 420, Zápis: Obchodný register OS Trnava, Odd.: Sro, Vložka č. 24530/T, e-mail: info@airnet.sk, tel.: +421 33 2250 228, WEB: http://leonet.sk/ (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.


  Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á Prevádzkovateľom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať (písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na jeho e-mailovú adresu, event. prostredníctvom formulára zverejneného na tejto webovej stránke Prevádzkovateľa). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba zároveň prehlasujem, že moje osobné údaje poskytujem dobrovoľne, bez nátlaku, a že všetky osobné údaje sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné. Ako dotknutá osoba pri vyhlasujem, že v prípade ak Prevádzkovateľovi poskytujem osobné údaje iných osôb, že som k tomu oprávnený a mám k tomu ich výslovný súhlas. Zároveň potvrdzujem, že som tieto osoby oboznámil/a s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov a Pravidlami ochrany osobných údajov, resp. ich oboznámim najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi. Zaškrtnutím tohto políčka zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Používate nepodporovaný prehliadač.
  Pre plnohodnotné prezeranie stránky použite prosím modernejší prehliadač (Chrome, Opera alebo Mozilla).